Sigorta Şirketlerinde Fiyatlandırma

Sigorta düzenli girdi olan primlerin toplandığı ve stokastik bir çıktı olan hasar ödemelerinin olduğu bir sistemdir. Sigortacılıkta fiyatlandırma karlılığa doğrudan etki ettiğinden, sigorta şirketleri tarifelerini hazırlarken istatistiki verilere dayanarak sigortalıdan alınacak prim tutarını belirlemektedirler.

Sigorta fiyatı, sigortacılığa özgü belli ölçütlerle matematiksel hesaplamalar sonucu tespit edilebilen bir bedeldir. Bu primin, sigorta şirketlerinin nakit akımlarını ve likiditelerini zaafa düşürmeyecek şekilde sigortacılık faaliyetlerini maliyet ve tahsilat yönünden dengeleyici olmasının yanında teknik karı ortaya çıkaracak düzeyde olmalıdır.

Sigorta şirketlerinde fiyatlandırma politikalarının Nasıl yapılandırılacağı sorusu; Şirketin amaçlarına en iyi yoldan ulaşmak için optimal bileşim oranında bir tarife fiyatını belirleyerek cevaplandırılabilecektir.

Sigorta şirketleri tarifelerin hazırlanmasında istatistiki verilere dayanarak risk primini hesaplamaları ve hesaplanan bu risk priminin üzerine şarjmanları ekleyerek sigorta ettirenden/sigortalıdan alınacak brüt prim tutarını belirlemektedirler. Buna bağlı olarak fiyatlandırma sigorta şirketlerinin karlılığına etki eden en önemli hususlardan birisidir.


SİGORTA FİYATLAMASI EĞİTİMİ


Sigorta Primi


Sigorta Priminin Bileşenleri


Prim Saptama Kuralları


Prim Tespit Yöntemleri


Sigorta Tarifesi ve Tarife Sistemleri


Sigorta Fiyatlandırma Politikalarının Oluşturulması


Sigorta Fiyatlandırmada Diğer Faktörler