Sigorta ve Reasürans Brokerlik Danışmanlığı

Geleceğini şekillendir

'BROKER' kurulum Süreçleri

Türkiye’de sigorta ve reasürans brokerliği kurmak ve faaliyet göstermek için birkaç önemli aşama bulunmaktadır.

Bu adımlar genel kuruluş aşmaları olup, her adımın detayı için hukuki, finansal ve ticari danışmanlık almanız faydalı olacaktır.

Süreçlerin yönetimi, şirketin uzun vadeli başarısı için oldukça kritiktir. Profesyonel danışmanlar ve uzmanlarla çalışmak, yasal ve operasyonel konularda gereken adımları atmak ve organizasyonun büyüme stratejilerini belirlemek, şirketin kuruluş sürecinin yönetimi için önemli faktörlerdir.

Profesyonel danışmanlık almak ve uzmanlardan destek almak, sürecin daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

01

Uzman Danışmanlık ve Araştırma

Türkiye’deki sigorta brokerlığı sektörü hakkında derinlemesine araştırma yapmalısınız. Bu süreçte, sektördeki mevcut rekabeti, yasal düzenlemeleri, müşteri ihtiyaçlarını ve pazarı incelemelisiniz. Ayrıca gerekli yasal belgelere, lisanslara ve izinlere ilişkin bilgi sahibi olmanız önemlidir.

02

İş Planı Oluşturma

Brokerlik şirketinizi kurmadan önce detaylı bir iş planı hazırlamanız gerekmektedir. Planınızda işletme stratejilerinizi, hedef kitlenizi, pazarlama stratejilerinizi, operasyonel süreçlerinizi ve finansal projeksiyonlarınızı belirlemelisiniz.

03

Yasal Düzenlemeler ve İzinler

Türkiye’de sigorta brokerlığı faaliyeti yürütmek için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (SEDDK) izin almanız gerekmektedir. SEDDK’ nın belirlediği şartları yerine getirerek, başvurunuzu tamamlamanız ve gerekli evrakları ibraz etmeniz gerekmektedir. 

04

Şirket Kuruluşu

Brokerlık şirketinizi kurmak için Tüzel Kişiliklerin Ticaret Siciline Tescili Yönetmeliği’ne göre gerekli işlemleri tamamlamanız gerekecektir. Bu kapsamda, şirket kuruluşu için gerekli belgeleri hazırlayarak noter aracılığıyla şirket ana sözleşmesini düzenlemeniz ve ticaret siciline kayıt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

05

Altyapı Oluşturma

Brokerlık faaliyetinizi yürütebilmek için uygun bir ofis ve altyapı oluşturmanız gerekmektedir. Bu kapsamda, iş yerinin fiziki şartlarını oluşturmanın yanı sıra bilgi teknolojileri, yazılım ve diğer teknolojik alt yapı gereksinimlerinizi de karşılamalısınız.

06

Sigorta Şirketleri ile İlişkiler

Sigorta brokerlığı faaliyeti yürütebilmek için çeşitli sigorta şirketleriyle iş birliği yapmanız gerekmektedir. Bu şirketlerle kuracağınız ilişkiler, müşterilerinizin ihtiyaçlarına uygun sigorta ürünlerini sunabilmeniz için kritik öneme sahiptir.

“Bulunmaya değer olun.”

Albert Einstein

strateji

Pazarlama ve Müşteri Edinme

Kuruluşunuzun rekabetçi bir pazarda öne çıkabilmesi için benzersiz bir değer teklifi sunması ve tüketicilerin dikkatini çekecek yaratıcı pazarlama stratejileri geliştirmesi gerekmektedir.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve müşteri geri bildirimlerine değer veren stratejiler geliştirmek, güçlü bir müşteri tabanı oluşturmak için kritik öneme sahiptir.

Brokerlık faaliyetinizi yürütebilmek için etkili bir pazarlama ve müşteri edinme stratejisi oluşturmanız gerekmektedir. Bu kapsamda, dijital pazarlama, networking, müşteri ilişkileri ve satış stratejileri geliştirmeniz önemlidir.

Görev ve Sorumluluklar

Sigorta ve Reasürans Brokerliği

Sigorta Sektörü Görünümü

2022 yıl sonu itibarıyla ülkemizde 17.421 adet acente, 177 adet broker sigortacılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Prim üretim kaynakları içinde sigorta acenteleri büyük bir ağırlığa sahiptir. 2022 yılı sonu itibarıyla direkt prim üretiminin; %55’i acenteler, %21’i banka acenteleri, %13’ü brokerler, %3’ü diğer aracılar aracılığıyla ve %8’i ise doğrudan şirketler tarafından
gerçekleştirilmiştir. 

Sigorta brokeri  Sigortacılık Kanunu ile tanımlanmış sigorta aracısı olup sigorta piyasasını araştırır, farklı sigorta şirketleri ve sigorta türlerini bilgi ve tecrübesi ile kıyaslar. Bunların arasından doğru seçimler yapması için sigortalı adayını yönlendirir. Sigortalı adına hareket eder, ona vekâleten risk danışmanlığı yapar. 

 

Müşteri İhtiyaçlarını Anlama ve Değerlendirme

Brokerlar, müşterilerin sigorta ihtiyaçlarını analiz eder ve bunlara uygun sigorta ve reasürans çözümleri sunar. Müşterinin risk profilini belirlemek, varlık ve işletme türüne göre hangi tür sigorta ürünlerinin en uygun olduğunu belirlemek brokerların önemli görevlerindendir.

Pazar Araştırması ve Sigorta Şirketi Seçimi

Brokerlar, müşterileri için en uygun sigorta şirketini seçmek amacıyla pazar araştırmaları yaparlar. Müşteriye en uygun prim maliyeti ve kapsamıyla en iyi sigorta şirketini belirleyerek sigorta poliçesi düzenlerler. Broker, sigorta şirketi karşısında sigortalı ile aynı yerde konumlanır ve sigortalıyı temsilen bulunur.

Risk Yönetimi Danışmanlığı

Brokerlar, müşterilerine risk yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu kapsamda müşterilerin potansiyel risklerini belirler, riskleri azaltmak için önerilerde bulunur ve gerekli risk yönetimi stratejilerini oluştururlar.

Süreçlerin her adımında size yardımcı olacağız

Neye ihtiyacınız Var?

kurulum süreçleri

Süreçleri belirleyin ve gerekli belgeleri edinin. Sorumlulukları netleştirin ve kimin hangi süreci yöneteceğini belirleyin. Süreç akışını izleyin ve düzenli olarak değerlendirme yapın. Belirlenen adımların geliştirilmesi ve ayrıntıların optimize edilmesi için çaba sarfedin.

Kuruluş Kararı

İlk adım olarak şirketin sermaye yapısı, kurucu ortaklar gibi detaylar belirlenir. Şirketin kuruluş kararını almak için ortaklar arasında anlaşmaya varılmalıdır. Brokerlerin yönetmelikte minimum sermaye tutarı bulunmaktadır. Bu tutara uygun olarak şirket sermayesi belirlenir. Pay sahipleri bu aşamada belirlenir.

İş Planı ve Stratejiler

Brokerlik Şirketi kuruluşundan sonra iş planı hazırlanmalı ve stratejiler belirlenmelidir. Bu süreçte pazar araştırması, rekabet analizi ve stratejik planlama yapılmalıdır. İş süreçlerini ve teknoloji altyapıyı belirleyin. Finansal projeksiyonlar, hedefler ve sistemler içeren iş planınızı detaylı bir şekilde hazırlayın.

Profesyonel Yönetim

Kuruluş sürecinin yönetimi, bu adımların düzgün bir şekilde ve yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesini içerir. Bu süreçte genellikle bir danışmanlık şirketiyle çalışmak, tüm yasal gereklilikleri yerine getirmek, sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması gibi konularda uzman desteği almak önemlidir.

Doğru Organizasyon

Brokerlik kuruluş aşamasından itibaren muhasebe sistemi kurulmalı ve finansal yönetim süreçleri belirlenmelidir. Bu konuda profesyonel bir muhasebe firmasıyla çalışmak önemlidir. Kuruluş aşamasından itibaren personel yönetimi planlanmalı ve insan kaynakları süreçleri belirlenmelidir. İş alım sürecinin yönetilmesi ve işe giriş prosedürlerini oluşturun.

IDEA uzmanlığı

Uzman ekibimiz sizin için burada

Sigorta ve Reasürans Brokerlığı

Soru ve Cevaplar

Brokerlik faaliyetinin icrası gerçek ve tüzel kişi brokerlerinin SEDDK’ dan alacakları brokerlik ruhsatı ile mümkündür. 

Brokerlik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde mevzuat gereği taşıması gereken bazı nitelikler aranır.

Türkiye’de yerleşik olması,

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,

Gerçek kişilerin beyan edecekleri asgari malvarlığı şartı 250. 000 TL ve faaliyette bulunulacak her bir ruhsat için ilave 50.000 TL’dir. Brokerler tarafından tesis edilecek her bir merkez dışı teşkilat için ilave 25.000 TL asgari mal varlığı aranır. Mal varlığı, nakde kolay dönüşebilir her türlü menkul, menkul kıymet ve taşınmaz varlıklardan oluşur. 

Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş olması; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması.

 

Brokerların faaliyette bulunacakları sigorta branşları; Hayat Sigortaları, Hayat Dışı Sigortalar, Reasürans ve Bireysel Emeklilik olmak üzere dört alanda faaliyet ruhsatı SEDDK tarafından verilmektedir.

Brokerlik ruhsatı hayat, hayat dışı veya reasürans alanlarından bir veya birkaçında ayrı ayrı verilir.

Brokerlik faaliyeti yürütülecek mekanın (merkez ve şube) aşağıdaki şartları haiz olması gerekir.

 • Münhasıran brokerlik faaliyetine tahsis edilmiş mekanın bulunması,
 • Müstakil bir bina veya iş merkezi içerisinde; fiziki olarak ayrılmış, müstakil bir girişe sahip, başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bir mekan olması, 
 • Brokerlik faaliyetini sürdürebileceği yeterli tefrişata sahip olması,
 • Kullandığı elektrik, tdefon, su, doğalgaz veya İnternet bağlantı hizmetine
  ilişkin faturalarından en az ikisinin broker adına kayıtlı bulunması,
 • İdari altyapı sayısıyla uyumlu sayıda bilgisayar, telefon, yazıcı ve faks
  cihazının bulunuyor olması,
 • Brokerlik bilgisayar programının olması,
 • İnternet bağlantısı bulunması

Brokerlcr, faaliyette bulundukları branşlar için yeter sayıda teknik personel istihdam eder. Yeter sayı, faaliyette bulunulan branşlar kapsamında değerlendirilir.

Teknik personel olmak için SEGEM tarafından yapılacak teknik personel yeterlilik sınavının kazanılması şarttır. Acentelik yaptığı sırada teknik personel sınavını almış olanlarda Brokerlik için ayrıca sınava girmesine gerek yoktur.

Geçiş İçeriği